Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden geven wij u informatie over de wijze waarop Verhuisservice Froisie de dienstverlening omtrent de bezorgdiensten uitoefent. Verhuisservice Froisie hecht grote waarde aan een correcte voorlichting van haar klanten. Daarnaast eist de wetgeving dat consumenten voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst goed inzicht krijgen in de aard van onze dienstverlening. Naast onze algemene voorwaarden zijn de disclaimer en privacy statement van overeenkomstige toepassing. De disclaimer en privacy statement hebben betrekking op het gebruik van de website www.Froisie.nl en zijn daar te raadplegen. Verhuisservice Froisie tracht in de communicatie zo duidelijk en betrouwbaar als mogelijk te zijn. Mocht u echter nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Verhuisservice Froisie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24490003 en gevestigd te Meermanstraat 26, 3031XP Rotterdam. U kunt ons telefonisch bereiken via 06-81355559 of via email op info@Froisie.nl.

Artikel 1 Definities

 1. Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden welke de algemene bepalingen weergeven van overeenkomsten tussen Verhuisservice Froisie en Cliënt voor het leveren van producten en/of het verrichten van diensten.
 2. Verhuisservice Froisie: Verhuisservice Froisie met hoofdkantoor in Rotterdam.
 3. Website: De pagina Froisie.nl waaronder alle sub-pagina’s van de homepage en alle online estanden met informatie omtrent Verhuisservice Froisie.
 4. Producten en/of diensten: alle prestaties welke Verhuisservice Froisie verricht ten aanzien van de al dan niet bedrijfsmatige toepassing voor of ten behoeve van Cliënt of derden waartoe Verhuisservice Froisie zich heeft verbonden, zoals goederen en/of diensten en/of adviezen en/of software die zijn of worden opgehaald, geleverd of ter beschikking gesteld door Verhuisservice Froisie aan Cliënt, onder meer krachtens overeenkomst van koop en/of opdracht, alsmede de werkzaamheden die Verhuisservice Froisie ten behoeve van Cliënt of derden verricht, zal verrichten en/of beoogd wordt te verrichten.
 5. Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, of schriftelijk, of via de website van Verhuisservice Froisie of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Verhuisservice Froisie aangeboden producten en/of diensten, al dan niet in de vorm van een (duur)overeenkomst of met tussenkomst van een derde.
 6. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Cliënt en Verhuisservice Froisie ter uitvoering van een door Verhuisservice Froisie te leveren dienst aan Cliënt op welke wijze dan ook, alsmede schriftelijke en/of mondelinge wijzigingen en aanvullingen daarop en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de te leveren dienst door Verhuisservice Froisie aan Cliënt.
 7. Bezorg-/ophaaladres: het adres of postbusnummer inclusief postcode van de geadresseerde, zoals aangeleverd door Cliënt alwaar de goederen dienen te worden bezorgd/opgehaald.
 8. Geadresseerde: de in de bij de goederen behorende documenten vermelde persoon/organisatie met bijbehorende adresgegevens waar de goederen dienen te worden opgehaald/bezorgd.
 9. Bezorg- /ophaalafspraak: De tussen Cliënt en Verhuisservice Froisie overeengekomen bezorg-/ophaaldatum en –tijdvak.
 10. Bezorg-/ophaaldatum: De tussen Cliënt en Verhuisservice Froisie overeengekomen datum waarop de goederen door Verhuisservice Froisie of een derde kunnen worden bezorgd/opgehaald.
 11. Bezorging/bezorgen: alle handelingen welke door Verhuisservice Froisie worden verricht ten behoeve van de bezorging van de goederen op het bezorgadres
 12. Bezorgprijs: de tussen Cliënt en Verhuisservice Froisie overeengekomen prijs voor het ophalen en/of bezorgen van de goederen op basis van de door Cliënt verstrekte informatie.
 13. Bezorgprijs-rekentool: de rekenmodule op de website waarmee Cliënt een indicatieve bezorgprijs kan berekenen en een nadere prijsopgave bij Verhuisservice Froisie kan opvragen doormiddel van een offerte.
 14. Goederen: door Cliënt aangeboden en door Verhuisservice Froisie op te halen en/of te bezorgen producten welke zijn bestemd voor geadresseerde.
 15. Inpakken: het beschermen van goederen bij het transport door middel van het voorzien van beschermend verhuis- en/of verpakkingsmateriaal.
 16. Ophaalbewijs: het door Cliënt aangeleverde digitale of papieren bewijs waarmee de goederen door Verhuisservice Froisie op de ophaallocatie kunnen worden opgehaald.
 17. Opslag: het tijdelijk onderbrengen van goederen op locatie van Verhuisservice Froisie of een derde.
 18. Offerte: het aanbod van Verhuisservice Froisie naar Cliënt naar aanleiding van een verzoek van Cliënt om een aanbod van Verhuisservice Froisie teneinde een kostenopgave te verzoeken inzake het mogelijk sluiten van een overeenkomst ter verlenen van diensten en/of producten te bezorgen/op te halen aan de hand van de door Cliënt verstrekte informatie.
 19. Verzekering: de bij Verhuisservice Froisie door Cliënt af te sluiten verzekering voor transport van goederen.
 20. Verzekeringswaarde: de door de verzekering gedekte waarde voor de goederen bij transport.
 21. Laadtijd: Start op het moment van aankomst op het adres en eindigt op het moment van vertrek van het adres.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge, schriftelijke en/of elektronische aanbiedingen en overeenkomsten in de ruimste zin des woords, alsmede op de na aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Verhuisservice Froisie ter zake het leveren, bezorgen of ophalen van producten en/of diensten aan of voor Cliënt of een derde, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.
 2. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen en niet voor opvolgende overeenkomsten.
 3. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen.
 4. Verhuisservice Froisie is bevoegd om haar algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Indien deze voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing. Op verzoek worden de gewijzigde algemene voorwaarden (opnieuw) aan Cliënt toegezonden.
 5. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of (al dan niet gedeeltelijk) vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig en onverminderd van kracht blijven en zullen Verhuisservice Froisie en Cliënt in overleg treden om in plaats daarvan een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling vast te stellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigede bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.
 7. Cliënt geeft Verhuisservice Froisie bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde onderneming of andere derden.
 8. De bedingen in deze voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Verhuisservice Froisie worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor Verhuisservice Froisie in de relatie met Cliënt worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover Cliënt. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Verhuisservice Froisie en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Verhuisservice Froisie zijn vrijblijvend en geldig tot de tevoren aangegeven termijn, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het voorgaande geldt eveneens voor het leveren van producten en/of diensten door middel van de website en het gebruik van de bezorgprijs-rekentool.
 2. Verhuisservice Froisie kan niet worden gehouden aan schrijf-, druk- en/of telfouten en/of onduidelijkheden en/of kennelijke vergissingen/verschrijvingen in prijsopgaven.
 3. De overeenkomst komt tot stand wanneer Verhuisservice Froisie en Cliënt zulks mondeling of schriftelijk overeenkomen of doordat Cliënt het bedrag uit de door Verhuisservice Froisie uitgebrachte offerte voldoet en het bedrag op de rekening van Verhuisservice Froisie is bijgeschreven.
 4. Een overeenkomst tussen Cliënt en Verhuisservice Froisie is geldig tot en met het moment van aflevering van de goederen.
 5. Wanneer Verhuisservice Froisie en Cliënt een schriftelijke overeenkomst aangaan geldt deze als vervanging van alle eerder gedane voorstellen, correspondentie en/of andere mondelinge/schriftelijke afspraken.
 6. De website van Verhuisservice Froisie geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst.
 7. De (elektronische) administratie van Verhuisservice Froisie geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van tot stand gekomen overeenkomst met Cliënt.

 

Artikel 4 Prijs

 1. Bij de aanvraag van een bezorgprijs wordt een prijsindicatie gegeven door middel van een offerte of het gebruik van de bezorgprijs-rekentool op de website. De op de website van Verhuisservice Froisie vermelde tarieven zijn bindend, tenzij anders overeengekomen. Deze tarieven zijn exclusief parkeer, tol en pondkosten. Deze kunnen en worden, zonder vooraf kennis hiervan te hoeven geven, in rekening worden gebracht bij Cliënt en gelden zowel voor de heen- als terugreis naar de in overeenkomst bedongen bestemming van de transportgoederen.
 2. Prijsindicatie gebeurt op basis van de door Cliënt verstrekte informatie. Indien naderhand blijkt dat de door Cliënt verstrekte informatie onvolledig is of wordt gewijzigd kan Verhuisservice Froisie de prijsindicatie wijzigen en is het aan Verhuisservice Froisie om de geldigheid van de uitgebrachte offerte te bepalen.
 3. Verhuisservice Froisie is te allen tijde gerechtigd om na acceptatie van de offerte alsnog extra kosten in rekening te brengen voor de uitvoering van haar diensten indien de door Cliënt verstrekte informatie tegenstrijdig met de werkelijkheid blijkt te zijn.
 4. Bij de aanvraag van een bezorgprijs/prijsindicatie of (de goedkeuring van) een offerte door een ander persoon dan Cliënt wordt deze persoon geacht bevoegd te zijn om Cliënt te vertegenwoordigen.
 5. Cliënt is de overeengekomen prijs verschuldigd voor de door Verhuisservice Froisie geleverde diensten.
 6. De door Verhuisservice Froisie gehanteerde prijzen zijn behoudens voor zover anders vermeld inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen van overheidswege. De prijzen zijn exclusief eventuele extra kosten voor opslag en het opnieuw ophalen of bezorgen van goederen.
 7. In geval van (een vermoeden van) wanbetaling is Verhuisservice Froisie behoudens wettelijke beperkingen gerechtigd om de vooraf aan Cliënt kenbaar gemaakte kosten in rekening te brengen voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst.

 

 

Artikel 5 Betaling en incasso

 1. Tenzij anders overeengekomen zal Cliënt direct na aflevering het factuurbedrag contant aan Verhuisservice Froisie voldoen. Indien blijkt dat Cliënt direct na aflevering niet beschikt over voldoende contanten om de betaling te voldoen wordt er 5 euro administratiekosten gerekend ter nazending van een factuur.
 2. In geval betaling per factuur is overeengekomen zal Cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum het factuurbedrag betalen. Indien Verhuisservice Froisie de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan is Cliënt, na enige ingebrekestelling, in verzuim. Cliënt is bij verzuim, boven op het factuurbedrag een vergoeding aan wettelijke handelsrente en administratiekosten verschuldigd van minimaal 5 euro oplopend tot 40 euro.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Verhuisservice Froisie gerechtigd haar prestatie uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.
 4. De door Cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde bedragen en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.
 5. Cliënt is niet gerechtigd aan schuldvergelijking te doen in geval van schade en dient ten alle tijde de factuur te voldoen.
 6. Verhuisservice Froisie is gerechtigd om alle noodzakelijke buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso aan de Cliënt in rekening te brengen. Voor de omvang van de buitengerechtelijke kosten geldt de declaratie van de betreffende advocaat, deurwaarder of incassobureau als bewijs.

 

Artikel 6 Annuleren/Wijzigen

 1. Cliënt kan de overeenkomst met Verhuisservice Froisie schriftelijk en zonder opgave van reden annuleren tot 24 uur voorafgaand aan het ophalen of bezorgen van de goederen. De reeds door Verhuisservice Froisie gemaakte kosten ter voorbereiding van het transport worden dan bij Cliënt in rekening gebracht.
 2. In geval van een opzegging van de overeenkomst na het verstrijken van de termijn zal Verhuisservice Froisie aan Cliënt annuleringskosten in rekening brengen van 85% van het in de transportovereenkomst overeengekomen factuurbedrag.
 3. Verhuisservice Froisie is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door middel van schriftelijke kennisgeving aan Cliënt aan te passen voor goederen en/of adviezen die, volgens de betreffende planning dan wel volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Verhuisservice Froisie kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven, dan is Cliënt gerechtigd binnen 7 werkdagen na kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Verhuisservice Froisie genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.
 5. Verhuisservice Froisie heeft het recht een overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een kortere opzegtermijn, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door Cliënt verschuldigde prijs, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd.

 

Artikel 7 Ontbinding

 1. Cliënt heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst indien Verhuisservice Froisie, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn.
 2. Indien Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds producten en/of diensten ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze producten en/of diensten en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Verhuisservice Froisie ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
 3. Indien Verhuisservice Froisie aansprakelijk is jegens Cliënt en/of tot nakoming gehouden, is Verhuisservice Froisie, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, indien dit naar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Indien Verhuisservice Froisie tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Verhuisservice Froisie zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Verhuisservice Froisie kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Cliënt – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of indien de onderneming van Cliënt wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Verhuisservice Froisie zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 5. Bedragen die Verhuisservice Froisie heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 8 Levering Producten & Diensten

 1. Verhuisservice Froisie staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van de producten, diensten en/of adviezen door Cliënt, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de overeenkomst nader is afgesproken. Indien het gaat om een algemeen althans in ruime kring beschikbaar gestelde (periodieke) uitgave, waaronder uitdrukkelijk begrepen de website, staat Verhuisservice Froisie evenmin in voor de inhoudelijke juistheid.
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp zijn van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over bij aflevering, en wel op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of van een door Cliënt gebruikte hulp-persoon zijn gebracht, dan wel op het moment dat Verhuisservice Froisie aan Cliënt heeft verklaard dat de producten ter beschikking van Cliënt worden gehouden.
 3. De enkele overschrijding van een overeengekomen levertijd brengt Verhuisservice Froisie niet in verzuim. Evenmin heeft Cliënt alsdan recht op vergoeding van door hem geleden schade. Verhuisservice Froisie is gebonden aan levertijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van Verhuisservice Froisie, verkeersopstoppingen, extreme weersomstandigheden, uitval van telecommunicatiemiddelen en stakingen van personeel van Verhuisservice Froisie of haar (niet) ondergeschikte hulppersonen.
 4. Indien normale levering niet mogelijk blijkt, doordat de omstandigheden ter plekke of de conditie van het te vervoeren goed dit niet toestaan, is het niet de verantwoordelijkheid van Verhuisservice Froisie om aanpassingen aan omstandigheid of goed te maken om levering wel mogelijk te maken. Cliënt is gehouden aan betaling van de in transportovereenkomst bedongen prijs. Eventuele meerkosten komen voor rekening van Cliënt.
 5. Objecten zwaarder dan 75 kilo dienen vooraf door Cliënt altijd specifiek aangemeld te worden, teneinde Verhuisservice Froisie in staat te stellen hier (eventueel) speciale maatregelen voor te treffen.
 6. Objecten langer dan 2 meter dienen vooraf door Cliënt altijd specifiek aangemeld te worden, teneinde Verhuisservice Froisie in staat te stellen hier (eventueel) speciale maatregelen voor te treffen.
 7. Verhuisservice Froisie streeft er naar om goederen binnen 5 werkdagen na ophalen te bezorgen, tenzij anders overeengekomen.
 8. Indien goederen niet door Verhuisservice Froisie kunnen worden afgeleverd op het afgesproken bezorgadres of niet kunnen worden opgehaald op de ophaallocatie kunnen er door Verhuisservice Froisie extra kosten voor opslag en/of transport bij Cliënt in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9 Acceptatie

 1. Verhuisservice Froisie kan het vervoer van goederen, desgevraagd onder opgave van redenen, weigeren, opschorten of staken indien:
  • Cliënt niet voldoet aan de voorwaarden welke Verhuisservice Froisie heeft gesteld tot acceptatie van vervoer van de goederen (bijvoorbeeld omtrent adresgegevens, betaling, ophaalbewijzen, gewicht en/of afmetingen);
  • De door Cliënt verstrekte informatie tegenstrijdig is met de werkelijkheid;
  • Het vervoer van goederen gevaar kan opleveren voor personen en/of zaken;
  • Goederen en/of omgeving onhygiënisch of vies zijn en een gevaar voor de gezondheid van onze medewerkers kunnen opleveren;
  • Vervoer bij wettelijk voorschrift of anderszins bevoegd gegeven ambtelijk bevel is verboden of dat Verhuisservice Froisie aanwijzingen heeft dat het vervoer hiermee strijdig kan zijn;
  • Cliënt in verzuim is met betrekking tot de nakoming van de overeenkomst, waaronder de betalingsverplichting;
  • Verhuisservice Froisie een andere gegronde reden heeft om over te gaan tot weigering, opschorting of staken van het vervoer.

 

Artikel 10 Verplichtingen Cliënt

 1. Cliënt draagt zorg voor het correct en tijdig ter beschikking stellen van de goederen op de met Verhuisservice Froisie overeengekomen ophaaldatum en ophaallocatie. Goederen dienen klaar te staan om door Verhuisservice Froisie te worden meegenomen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Cliënt draagt zorg voor een deugdelijke verpakking van de boedel, of geeft Verhuisservice Froisie opdracht tot het beschermd verpakken van de boedel.
 3. Cliënt draagt waar nodig zorg voor een ontheffing voor Verhuisservice Froisie ten aanzien van het bereiken en parkeren van de ophaal- en/of bezorglocatie.
 4. Cliënt draagt zorg voor het correct en tijdig ter beschikking stellen van alle benodigde informatie aan Verhuisservice Froisie ten behoeve van het ophalen en bezorgen van goederen, waaronder niet limitatief de relevante informatie over de goederen, ophaaldatum, ophaallocatie, ophaalbewijs en bezorglocatie alles ten behoeve van het gestroomlijnd kunnen uitvoeren van de dienstverlening door Verhuisservice Froisie.
 5. Cliënt draagt zorg voor in ontvangst name van de goederen op de met Verhuisservice Froisie afgesproken bezorgdatum door een daartoe bevoegd persoon, tenzij anders overeengekomen.
 6. Cliënt is hiernaast gehouden alle door Verhuisservice Froisie verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Cliënt gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Verhuisservice Froisie.
 7. Uitgangspunt is dat Verhuisservice Froisie een directe route naar het opgegeven adres kan volgen zonder omleidingen veroorzaakt door evenementen of wegwerkzaamheden, de bus van Verhuisservice Froisie recht voor de deur van het aangegeven pand kosteloos kan parkeren (desnoods met ontheffing), liften functioneren, groot genoeg zijn en volledig ter beschikking staan voor de uitvoer van de opdracht, gangen en paden niet geblokkeerd of opgebroken zijn.

 

Artikel 11 Transportverzekering

 1. Cliënt is verplicht om een transportverzekering af te sluiten via Verhuisservice Froisie of een (aanvullende) verzekering naar eigen keuze. De transportverzekering dient dekking te bieden tegen tijdens het transport ontstane materiele beschadiging, diefstal of verlies van goederen welke onder verantwoordelijkheid van Verhuisservice Froisie worden vervoerd. Indien de transportverzekering van Verhuisservice Froisie of de verzekering van eigen keuze van Cliënt onvoldoende dekking biedt voor ontstane schade kan Cliënt Verhuisservice Froisie hier niet voor aansprakelijk stellen.
 2. De transportverzekering van Verhuisservice Froisie vergoedt maximaal € 3,40 per kilogram. Mochten de te vervoeren goederen een hogere waarde hebben, dient Cliënt op eigen initiatief een (aanvullende) verzekering af te sluiten.
 3. Indien Cliënt er bewust voor kiest om geen transportverzekering af te sluiten dient hij dit schriftelijk te bevestigen aan Verhuisservice Froisie. Cliënt verklaart daarmee volledig aansprakelijk te zijn voor alle directe en indirecte schade welke uit de overeenkomst met Verhuisservice Froisie voortvloeit, behoudens gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van Verhuisservice Froisie.
 4. De transportverzekering via Verhuisservice Froisie gaat in op het moment dat de goederen worden opgehaald en eindigt op moment van de bezorging van de goederen op de bezorglocatie. Indien er sprake is van schade wordt dit door Verhuisservice Froisie of een externe specialist beoordeeld en de hoogte van de schade vastgesteld.

 

Artikel 12 Uitvoering van dienstverlening

 1. Behoudens voor zover hierna anders is bepaald, is artikel 8 omtrent levering ook van toepassing op dienstverlening, tenzij de aard daarvan zich tegen toepassing verzet. Verhuisservice Froisie zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren.
 2. De wijze van transport wordt door Verhuisservice Froisie bepaald en mag geheel dan wel gedeeltelijk door derden worden uitgevoerd.
 3. Dienstverlening door Verhuisservice Froisie richt zich uitdrukkelijk alleen tot Cliënt en niet tot bij Cliënt betrokken derden. Verhuisservice Froisie staat evenwel niet in voor het bereiken van een door Cliënt beoogd resultaat.
 4. Verhuisservice Froisie staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door Cliënt aan Verhuisservice Froisie verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door Cliënt (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) Verhuisservice Froisie aanleiding kan geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Verhuisservice Froisie zal wegens deze beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.
 5. Demontage en montage van meubels geschiedt op risico van Cliënt en dient op voorhand gemeld te worden.
 6. De door Cliënt opgegeven helpers (naast de Sjouwfeur) zijn in staat volledig te helpen bij de uitvoer van de overeenkomst en handelen tijdens de uitvoer van de overeenkomst ook uitsluitend in dienst van de overeengekomen afspraken.
 7. Indien Cliënt constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Verhuisservice Froisie in de uitvoering van de dienstverlening is tekort geschoten dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 7 dagen aan Verhuisservice Froisie schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Verhuisservice Froisie zal in voorkomende gevallen door Cliënt een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De kosten hiervan zijn voor rekening van Cliënt tenzij sprake is van aansprakelijkheid van Verhuisservice Froisie vanuit artikel 15.

 

Artikel 13 Overmacht

 1. Verhuisservice Froisie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Verhuisservice Froisie onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de verplichting jegens Cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, ongeacht of een omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was, alsmede een omstandigheid die Verhuisservice Froisie als zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en evenmin de gevolgen heeft kunnen verhinderen. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Verhuisservice Froisie en of derden die Verhuisservice Froisie voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt. In dergelijke situaties kan in redelijkheid niet van Verhuisservice Froisie worden gevergd om haar verplichtingen na te komen.
 2. In geval van overmacht aan de zijde van Verhuisservice Froisie stelt deze Cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte en worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmacht-situatie van Verhuisservice Froisie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.
 3. Indien weers- of verkeersomstandigheden de uitvoer van de opdracht niet mogelijk maken, is Verhuisservice Froisie gerechtigd de afspraak te verzetten.
 4. Verhuisservice Froisie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan doordat zij door een overmachtssituatie niet aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen.

 

Artikel 14 Zekerheid

 1. Cliënt is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van Verhuisservice Froisie zekerheid te stellen voor al hetgeen hij uit hoofde of in verband met overeenkomsten en/of rechtshandelingen tot stand gekomen tussen Verhuisservice Froisie en Cliënt of niet-nakoming daarvan verschuldigd is aan Verhuisservice Froisie ter voldoening van als zijn huidige dan wel toekomstige schulden aan Verhuisservice Froisie uit welke hoofde dan ook.
 2. Cliënt heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien. Verhuisservice Froisie heeft het recht al hetgeen zij al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk van Cliënt heeft te verrekenen.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid Cliënt

 1. Cliënt is verantwoordelijk voor de goederen en de inhoud welke aan Verhuisservice Froisie in het kader van de overeenkomst ter beschikking worden gesteld en aansprakelijk voor schade ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, alsook elke vorm van schade veroorzaakt door opzet, grove schuld en/of verwijtbaar handelen of nalaten welke aan hem kan worden toegerekend.
 2. Cliënt is jegens Verhuisservice Froisie aansprakelijk voor schade welke door het door Cliënt ter vervoer aangeboden goed/goederen wordt/worden veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Cliënt, toegebracht aan bedrijfsmiddelen van Verhuisservice Froisie, personen in dienst van Verhuisservice Froisie of door Verhuisservice Froisie ingeschakelde derden of aan andere goederen welke door Verhuisservice Froisie worden vervoerd.
 3. Kosten welke voortvloeien uit het niet (tijdig) betalen van accijnzen, heffingen en/of overige heffingen en/of invoerrechten komen voor rekening van Cliënt en kunnen desgewenst door Verhuisservice Froisie bij Cliënt worden verhaald. Cliënt is tevens aansprakelijk voor kosten welke voortvloeien uit het niet, niet correct of niet tijdig aanvragen van noodzakelijke (parkeer)ontheffingen en/of (parkeer)vergunningen op grond waarvan Verhuisservice Froisie tijdens de uitvoering van de overeenkomst een boete/naheffing voor ontvangt.
 4. Cliënt vrijwaart Verhuisservice Froisie voor enige vorm van schade vanuit vorderingen van derden inzake lid 1 t/m 3 van dit artikel.
 5. Cliënt is gehouden Verhuisservice Froisie schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Verhuisservice Froisie en Cliënt, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet, grove schuld of verwijtbaar handelen of nalaten van Verhuisservice Froisie.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid Verhuisservice Froisie

 1. Verhuisservice Froisie is niet aansprakelijk voor schade die Cliënt lijdt door tekortkomingen van Verhuisservice Froisie en/of diens (niet) ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van toerekenbare opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen of nalaten aan de zijde van Verhuisservice Froisie of haar hulppersonen.
 2. Verhuisservice Froisie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als er sprake is van gebruikssporen of beschadigingen die reeds voor het transport aanwezig waren, het optreden van de schade onvermijdelijk was tijdens transport, er sprake was van een intern defect van de goederen wat voor het transport aanwezig was, Cliënt heeft getekend voor correcte ontvangst, fraude pleegt en/of geen volledige informatie verschaft inzake de schadeveroorzakende gebeurtenis/de schade ofwel cliënt opzettelijk informatie verzwijgt of verandert.
 3. Verhuisservice Froisie is niet aansprakelijk voor het opvolgen van handelingen op nadrukkelijk aangeven van Cliënt.
 4. Verhuisservice Froisie is, behoudens overmacht, aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade aan of verlies van goederen en voor vertragingsschade indien Verhuisservice Froisie goederen niet op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst kan nemen of indien Verhuisservice Froisie de ten vervoer ontvangen goederen niet ter bestemming aflevert in de staat waarin deze door Verhuisservice Froisie zijn ontvangen. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor zover het niet nakomen van de verplichtingen is veroorzaakt door een onvermijdelijke omstandigheid welke niet door Verhuisservice Froisie kon worden verhinderd.
 5. Verhuisservice Froisie is evenwel niet aansprakelijk voor:
  1. bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door Cliënt aan Verhuisservice Froisie of anderszins het gevolg is van een opdracht en/of handelen en/of nalaten van Cliënt;
  2. bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Verhuisservice Froisie ingeschakelde (niet)-ondergeschikte hulppersonen en/of andere derden;
  3. bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een nalatige voorbereiding van het aanbieden van de transportgoederen door Cliënt. Onder nalatige voorbereiding wordt o.a. verstaan: goederen in slechte dozen, breekbare goederen onverpakt in dozen, het gebruik van zakken i.p.v. dozen, onvolledige demontage van zaken zoals het niet verwijderen van spijkers en/of schroeven, het niet verpakken van meubilair waardoor vlekschade kan ontstaan, pinnen en onderdelen die gemakkelijk kunnen breken dan wel andere transportgoederen kunnen beschadigen, onverpakt glaswerk, het niet verwijderen van uitstekende voorwerpen en/of losse zaken die het pad belemmeren van door Verhuisservice Froisie ingeschakelde (niet)-ondergeschikte hulppersonen en/of andere derden;
  4. schade door het schaven of stoten van niet middels verpakking beschermde meubels;
  5. bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van het ter plekke wijzigen van de overeenkomst, onverminderd het feit dat (de medewerker van) Verhuisservice Froisie deze wijziging accepteert door zijn medewerking hieraan te verlenen;
  6. bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van het niet of moeilijk passen van boedel in lift, door trap, door deur of enig ander onderdeel van het pand op het opgegeven adres. Hieronder valt ook eventuele vlekschade aan muren;
  7. enige vorm van aansprakelijkheid voor gebruiks- en/of slijtagesporen op tweedehands goederen welke door Verhuisservice Froisie zijn vervoerd;
  8. het vervoer van levende dieren waarbij Verhuisservice Froisie daartoe alle normaliter uit te voeren maatregelen heeft genomen, behalve als Verhuisservice Froisie zich niet heeft gehouden aan de voor aanvang van vervoer door Cliënt verstrekte en door Verhuisservice Froisie aanvaarde instructies en vermelding daarvan op de vrachtbrief;
  9. behandeling, lading, stuwing of lossing van goederen door Cliënt en/of de afzender en/of geadresseerde of personen die voor rekening van Cliënt handelen;
  10. schade door de aard van de goederen, die door met deze aard zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan ge haal of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging, in het bijzonder door ontvlamming, ontploffing, smelting, breuk, corrosie, bederf, uitdroging, lekkage, normaal kwaliteitsverlies of optreden van ongedierte of knaagdieren;
  11. schade veroorzaakt door hitte, temperatuurverschillen of luchtvochtigheid, docht slechts indien niet is overeengekomen dat het vervoer zal plaatsvinden met een speciaal ter bescherming daartoe bestemmend voertuig.
 6. Aansprakelijkheid van Verhuisservice Froisie voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolg, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.
 7. Verhuisservice Froisie is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken aan goederen of teleurgestelde verwachtingen van Cliënt.
 8. Verhuisservice Froisie is bevoegd om haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet)-ondergeschikte hulppersoon af te wijzen. Indien hij op grond van een gedraging door Cliënt wordt aangesproken, mag de hulppersoon onderhavige algemene voorwaarden inroepen, als ware hijzelf bij de overeenkomst partij.
 9. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk binnen 7 dagen nadat Cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Verhuisservice Froisie schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 10. Cliënt vrijwaart Verhuisservice Froisie voor alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schaden, boeten, kosten en renten, welke verband houden met zaken, rechten, informatie, die de Cliënt aan Verhuisservice Froisie verschaft en/of beschikbaar heeft gehouden.
 11. Verhuisservice Froisie is niet aansprakelijk voor diefstal van goederen van de Cliënt. De Cliënt dient bij de gehele opdracht aanwezig te zijn en vrijwaart Verhuisservice Froisie in elk ander geval.
 12. Verhuisservice Froisie is in geval van beschadiging en verlies van goederen bestemd voor binnenlandse bezorgingen alleen aansprakelijk conform de bepalingen uit de AVC.
 13. Bij internationale bezorging van goederen over de weg of met een ferry geldt het aansprakelijkheidsreglement van de CMR of het Verdrag van Warschau indien het (al dan niet gedeeltelijk) luchtvervoer betreft.
 14. Verhuisservice Froisie is niet aansprakelijk voor schade als een andere persoon dan Cliënt de goederen in ontvangst heeft genomen en/of de goederen volgens het ontvangstbewijs wel zijn geleverd, maar verloren zijn geraakt.
 15. Verhuisservice Froisie is niet aansprakelijk voor enige schade genoemd in lid 1 in geval van het indienen van een claim welke niet binnen 6 maanden na verzending is ingediend en in geval van beschadiging of verlies van:
  • Goederen welke gevoelig zijn voor breuk, waaronder maar niet beperkt tot glas- en aardewerk en gietijzer;
  • Schade aan elektrische apparatuur, waaronder maar niet beperkt tot televisies en/of monitoren welke is ontstaan door bezwijken van ophangmogelijkheden van de beeldschermen;
  • Schade ten gevolge van overschrijding van de in de productspecificatie genoemde maximale afmetingen/gewichten;
  • Schade aan harde schijven en opgetreden ontregelingen in computers, computeronderdelen en printers;
  • Schade ten gevolge van onvolledigheid of gebrekkigheid van de adressering, cijfers, letters of merken van de goederen;